ผู้รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล

rong

นายเปรม  คำวัฒนา
รองผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2
นางอัจฉรา  ลิมปะพันธุ์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล